Cơ quan lập pháp và hành pháp

Cơ quan lập pháp

– Tổng thống Cộng hòa và Người nắm giữ Quyền lực Hành pháp – João Manuel Gonçalves Lourenço

– Chủ tịch Quốc hội – Fernando da Piedade Dias dos Santos

– Chủ tịch Tòa án Hiến pháp – Manuel Miguel da Costa Aragão

Cơ quan tư pháp

– Chánh án Tòa án Tối cao –

– Chánh án Tòa án Kiểm toán –

– Chánh án Tòa án quân sự tối cao –

– Tổng chưởng lý của nước Cộng hòa –

– Thanh tra –

Cơ quan hành pháp

– Tổng thống Cộng hòa và Người nắm giữ Quyền lực Hành pháp – João Manuel Gonçalves Lourenço

– Phó Tổng thống Cộng hòa – Bornito de Sousa Baltazar Diogo

Bài viết liên quan