QUỐC HỘI

Luật số 5/97 ngày 27 tháng 6

Căn cứ kết quả của việc tổ chức lại hệ thống tài chính, việc cập nhật các nguyên tắc và quy tắc đã có hiệu lực cho đến nay và đã lỗi thời là điều cần thiết, nhằm điều chỉnh hoạt động của các tổ chức tài chính phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế đất nước hiện nay.

Trong bối cảnh đó, luật hiện hành nhằm xem xét kỹ hơn các quy tắc nói trên để cho phép và giám sát tốt hơn hoạt động ngoại hối, cũng như thiết lập khuôn khổ pháp lý cơ bản và quy định về thương mại ngoại hối có tính đến lợi ích hợp pháp của nhà nước và các chủ thể kinh tế khác.

Căn cứ các điều khoản tại Điều 88 của Luật Hiến pháp, Quốc hội thông qua những nội dung sau:

LUẬT NGOẠI HỐI

CHƯƠNG I (Quy định chung)

ĐIỀU 1 (Đối tượng)

Văn bản này nhằm mục đích điều chỉnh các hành vi và hoạt động thương mại và tài chính với những kết quả thực tế hoặc tiềm ẩn đối với cán cân thanh toán.

ĐIỀU 2 (Phạm vi áp dụng)

Cần tuân thủ các quy định của luật này và các văn bằng bổ sung hoặc quy định tương ứng để thực hiện:

  1. a) giao dịch ngoại hối;
  2. b) kinh doanh ngoại hối.

ĐIỀU 3 (Cơ quan thực hiện)

Ngân hàng Quốc gia Angola là cơ quan quản lý ngoại hối của nước Cộng hòa Angola và có thể ủy thác quyền hạn của mình cho các tổ chức khác liên quan đến các hoạt động cụ thể.

ĐIỀU 4 (Địa chỉ thu đổi ngoại tệ) 1. Để thực hiện Luật này, những người sau đây được coi là cư dân trên lãnh thổ Angola:a) thể nhân thường trú ở trong nước;b) pháp nhân có trụ sở chính ở trong nước;c) các công ty con, chi nhánh, cơ quan hoặc bất kỳ hình thức đại diện nào ở nước của pháp nhân có trụ sở chính ở nước ngoài;d) các quỹ, viện và cơ quan nhà nước được trao quyền tự chủ về hành chính và tài chính, có trụ sở chính trên lãnh thổ Angola;e) công dân Angola là nhà ngoại giao, đại diện lãnh sự hoặc tương tự, thực hiện các chức năng của họ ở nước ngoài, cũng như các thành viên gia đình của họ;j) các thể nhân vắng mặt ở nước ngoài, trong thời gian hơn 90 ngày và dưới 1 năm, là do nghiên cứu hoặc được xác định là do thực hiện các công vụ.

2. Để thực hiện Luật này, những người sau đây được coi là không cư trú:a) thể nhân thường trú ở nước ngoài; b) thể nhân ở nước ngoài; c) thể nhân di cư;d) những thể nhân vắng mặt trong nước trong thời gian trên một năm;e) các công ty con, chi nhánh, đại lý hoặc bất kỳ hình thức đại diện nào trên lãnh thổ nước ngoài của pháp nhân có trụ sở tại nước này; f) các nhà ngoại giao, đại diện lãnh sự hoặc những người tương tự, hoạt động trên lãnh thổ quốc gia, cũng như các thành viên trong gia đình của họ.

3. Ngân hàng Quốc gia Angola có trách nhiệm quyết định, trong những trường hợp đặc biệt, nghi ngờ về tư cách cư trú của một thể nhân nhất định.

CHƯƠNG II (Giao dịch hối đoái)

ĐIỀU 5 (Định nghĩa)Hoạt động ngoại hối được coi là:a) mua hoặc bán vàng đúc, ở dạng thỏi hoặc ở bất kỳ dạng chưa gia công nào;b) việc mua lại hoặc xử lý ngoại tệ;c) mở và giao dịch trong nước của người cư trú hoặc người không cư trú, từ tài khoản bằng ngoại tệ;d) việc mở và giao dịch trong nước của những người không cư trú của các tài khoản bằng đồng nội tệ;e) việc thanh khoản bất kỳ giao dịch nào về hàng hóa, tài sản vô hình hiện có hoặc vốn.

ĐIỀU 6. (Khái niệm ngoại tệ) Nhằm mục đích thực hiện các quy định của Luật này và các văn bản bổ sung hoặc điều chỉnh nó, ngoại tệ được coi là tiền giấy và tiền kim loại được đấu thầu hợp pháp ở nước phát hành và bất kỳ phương tiện thanh toán nào khác ở nước ngoài được biểu thị bằng tiền tệ hoặc đơn vị của tài khoản được sử dụng trong các khoản thanh toán quốc tế.

ĐIỀU 7. (Trung gian bắt buộc) Hoạt động ngoại hối chỉ được thực hiện thông qua một tổ chức tài chính được phép kinh doanh ngoại hối.

ĐIỀU 8 (Bồi thường)Việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần các giao dịch hàng hóa, phi vãng lai hoặc vốn phụ thuộc vào ủy quyền đặc biệt từ Ngân hàng Quốc gia Angola, bằng cách bù trừ các khoản tín dụng hoặc ghi nợ phát sinh từ các giao dịch có cùng bản chất hoặc khác nhau.

ĐIỀU 9 (Mở và xử lý tài khoản)l 1. Người cư trú bằng ngoại hối được phép mở và giao dịch tài khoản bằng ngoại tệ tại các tổ chức tài chính đặt tại lãnh thổ Angola.

2. Cá nhân cư trú bằng ngoại hối được mở và hoạt động tài khoản bằng ngoại tệ tại các tổ chức tài chính và ở nước ngoài.

3. Người không cư trú bằng ngoại hối có thể mở và hoạt động tài khoản bằng nội tệ hoặc ngoại tệ tại các tổ chức tài chính đặt trên lãnh thổ quốc gia.

4. Ngân hàng Quốc gia Angola sẽ xác định các điều khoản và điều kiện mà người cư trú và người không cư trú bằng ngoại hối có thể giữ các tài khoản nêu tại khoản 1 và 3 của điều này.

CHƯƠNG III (Giao dịch hối đoái)

ĐIỀU 10. (Kinh doanh ngoại hối)l. Hoạt động kinh doanh ngoại hối được hiểu là việc thực hiện các giao dịch ngoại hối thường xuyên, trên tài khoản của chính mình hoặc của người khác.

2. Việc thực hiện giao dịch phụ thuộc vào sự ủy quyền đặc biệt của Ngân hàng Quốc gia Angola theo các điều khoản của luật hiện hành.

ĐIỀU 11. (Trường hợp đặc biệt)Ngân hàng Quốc gia Angola có thể ủy quyền cho các tổ chức có liên quan đến du lịch, cụ thể là các khách sạn, đại lý du lịch và lữ hành và các cửa hàng miễn thuế, theo các điều khoản và điều kiện do Ngân hàng này thiết lập, thực hiện các hoạt động mua tiền giấy ngoại tệ, séc du lịch và các hoạt động khác để thanh toán cho khách hàng của họ.

ĐIỀU 12. (Nghĩa vụ cung cấp thông tin) Các tổ chức được phép kinh doanh ngoại hối phải gửi cho Ngân hàng Quốc gia Angola theo hướng dẫn của ngân hàng này và trong thời hạn đã thiết lập, các thông tin, số liệu thống kê hoặc bất kỳ tài liệu nào khác theo yêu cầu của họ.

CHƯƠNG IV (Xuất nhập khẩu và tái xuất vàng, tiền tệ và chứng khoán)

ĐIỀU 13. (Hoạt động kinh doanh vàng) 1. Việc nhập khẩu, xuất khẩu và tái xuất khẩu vàng đúc ở dạng thỏi hoặc ở dạng chưa gia công khác thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Quốc gia Angola.

2. Tùy thuộc vào sự cho phép của Ngân hàng Quốc gia Angola, theo các điều kiện và điều khoản do Ngân hàng này quy định, việc giao dịch quốc tế hay trong nước bằng vàng đúc ở dạng thỏi hoặc ở các dạng khác không được thực hiện.

ĐIỀU 14. (Nhập khẩu, xuất khẩu, tái xuất khẩu tiền tệ)1. Việc nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu tiền giấy và tiền kim loại được đấu thầu hợp pháp ở trong nước hoặc nước ngoài, cũng như séc du lịch và các phương tiện thanh toán khác chỉ có thể được thực hiện bởi các tổ chức được phép thực hiện trao đổi và với ủy quyền đặc biệt của Ngân hàng Quốc gia Angola hoặc theo các điều khoản và điều kiện do Ngân hàng này thiết lập.

2. Các quy định điều khoản trên được áp dụng cho việc xuất khẩu nội tệ ra khỏi dòng tiền.

ĐIỀU 15. (Nhập khẩu, xuất khẩu, tái xuất chứng khoán)Việc nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu chứng khoán, cụ thể là cổ phiếu hoặc trái phiếu, được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 16 (Kiểm soát)Hải quan chỉ thực hiện thủ tục hải quan đối với các kiện hàng có chứa vàng được đúc thỏi hoặc không đúc thỏi, tiền giấy hợp pháp và tiền kim loại, séc du lịch và các phương tiện thanh toán khác, cũng như các công cụ tín dụng ngân hàng, với điều kiện phải xuất trình giấy phép nhập khẩu tương ứng, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu do Ngân hàng Quốc gia Angola cấp.

ĐIỀU 17. (Các biện pháp phối hợp) Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc khó khăn trong cán cân thanh toán, cũng như trong trường hợp thị trường tài chính có xáo trộn, sau khi thông báo cho Chính phủ, Ngân hàng Quốc gia Angola có thể thiết lập các biện pháp bằng cách thông báo về các hạn chế hoặc các điều kiện khác đối với các hoạt động được quy định trong luật này. 

CHƯƠNG V (Văn bản bổ sung)

ĐIỀU 18. (Giao dịch hàng hóa, vô hình và vốn) Các nguyên tắc chung mà hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu và tái xuất hàng hóa phải tuân thủ được quy định trong nghị định, cũng như các nghiệp vụ hiện tại và vốn vô hình. 

CHƯƠNG VI (Vi phạm và chế tài xử phạt)

ĐIỀU 19. (Vi phạm) Các hoạt động được coi là vi phạm có thể bị xử phạt theo các điều khoản của quy chế này.a) Kinh doanh ngoại hối trái quy định tại Điều 10 của Luật này;b) Hoạt động không đúng quy định nêu từ Điều 7 đến Điều 9 và Điều 13 đến Điều 15 của Luật này;c) Hoạt động không đúng với quy định nêu tại Điều 18 của luật này.

ĐIỀU 20 (Chế tài xử phạt) 1. Hành vi vi phạm nêu ​​tại khoản a) điều trên của Luật này sẽ bị phạt tiền từ 300 KZ đến 40.000 KZ.

2. Những hành vi vi phạm quy định tại khoản b) và c) điều trên của Luật này sẽ bị phạt tiền từ 600 KZ đến 100.000 KZ.

3. Các hình thức xử phạt các hành vi vi phạm nêu tại ​​điều trên được xét theo giá trị và mức độ nghiêm trọng khách quan, chủ quan của hành vi vi phạm, không xét xử theo quy định tại điều tiếp theo của Luật này.

4. Bất cứ khi nào có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái hoặc đến thời điểm cần thiết, Ngân hàng Quốc gia Angola sẽ đề xuất với Chính phủ để thay đổi hình thức phạt tiền ở mức ít nhất hoặc ở mức tối đa.

ĐIỀU 21. (Phân loại chế tài xử phạt) 1. Số tiền phạt không bao giờ được nhỏ hơn lợi ích kinh tế mà tác nhân vi phạm thu được.

2. Khi người đại diện bị kết án về một hành vi vi phạm ngoại hối, trước khi hết thời hạn 2 năm kể từ khi bị kết án, nếu thực hiện một hành vi vi phạm ngoại hối khác, giới hạn tối thiểu và tối đa của hình phạt sẽ được áp dụng gấp đôi so với quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt được quy định trong văn bằng này không phương hại đến trách nhiệm hình sự, kỷ luật hoặc dân sự, được quy định trong các điều luật hoặc quy định khác.

ĐIỀU 22. (Trách nhiệm của pháp nhân và người quản lý)1. Các pháp nhân và công ty, ngay cả khi được thành lập bất thường và các hiệp hội không có tư cách pháp nhân, cùng chịu trách nhiệm về việc thanh toán tiền phạt và các khoản bổ sung hợp pháp mà giám đốc, nhân viên hoặc người đại diện của họ bị xử phạt, vì hành vi phạm tội bị xử phạt theo quy định tại các điều khoản của Luật này.

2. Những người đứng đầu cơ quan hành chính của pháp nhân ngay cả khi được thành lập bất thường, và của các hiệp hội không có tư cách pháp nhân có thể làm như vậy nếu họ không phản đối việc thực hiện hành vi vi phạm, và phải chịu trách nhiệm cá nhân và thực hiện việc nộp phạt và các khoản bổ sung pháp lý ngay cả khi đã bị giải thể hoặc tiến hành thanh lý.

ĐIỀU 23 (Chế tài bổ sung) Hành vi vi phạm quy định tại điểm a) cũng như vi phạm quy định tại điểm b) Điều 19 của Luật này, nếu trong trường hợp có sự tái diễn các hành vi như đã nêu tại khoản 2 của Điều trên, vẫn có thể bị xử phạt:a) Giao nộp lại cho Nhà nước các tài sản đã sử dụng hoặc thu được từ hoạt động bất hợp pháp;b) Bãi bỏ tư cách tạm thời hoặc vĩnh viễn khỏi các chức năng trong cơ quan quản lý hoặc công ty ở bất kỳ tổ chức nào chịu sự giám sát của Ngân hàng Quốc gia Angola;) Hạn chế hoạt động ngoại hối đến 3 năm.

ĐIỀU 24. (Kê khai vi phạm) 1. Thủ tục chuyển đổi ngoại hối có hiệu lực sau 5 năm kể từ khi thực hiện hành vi vi phạm.

2. Các khoản tiền phạt và các biện pháp xử phạt bổ sung sẽ hết hiệu lực trong cùng một khoảng thời gian và được tính từ ngày kết án cuối cùng.

ĐIỀU 25. (Hướng dẫn và quy trình) 1. Ngân hàng Quốc gia Angola có trách nhiệm điều tra các hành vi vi phạm ngoại hối và hướng dẫn các quy trình tương ứng, có thể tiến hành thanh tra bất kỳ thực thể nào để thu giữ các tài sản được sử dụng hoặc thu được từ hoạt động bất hợp pháp.

2. Cơ quan cảnh sát và các tổ chức hoặc dịch vụ công khác phải phối hợp với Ngân hàng Quốc gia Angola khi cần thiết.

3. Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Angola có trách nhiệm áp dụng các khoản tiền phạt và các biện pháp xử phạt khác được quy định trong Luật này.

4. Quyết định được đưa ra theo các khoản của Điều trên có thể bị kháng cáo theo các điều khoản chung của pháp luật.

ĐIỀU 26. (Địa điểm nộp phạt) Số tiền thu được từ tiền phạt sẽ được hoàn trả cho Nhà nước.

ĐIỀU 27 (Cưỡng chế thu tiền phạt) 1. Việc thu tiền phạt nếu không có đơn kháng nghị và không tự nguyện nộp thì áp dụng theo quy định của pháp luật về thi hành án thuế.

2. Bản sao quyết định áp dụng hình thức phạt sẽ làm cơ sở cho việc thi hành và được gửi đến Tòa án thuế có thẩm quyền.

3. Trong trường hợp kháng cáo và bị kết án được xác định, các quy định về quy trình thi hành án phạt tiền do Văn phòng Công tố viên tại Tòa án tương ứng sẽ áp dụng đối với việc thu tiền phạt.

CHƯƠNG VII (Điều khoản cuối cùng và tạm thời)

ĐIỀU 28. (Quy định) 1. Các quy định trong Luật này phải được Chính phủ soạn thảo theo đề nghị của Ngân hàng Quốc gia Angola, trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố.

2. Nhìn chung, Ngân hàng Quốc gia Angola sẽ chịu trách nhiệm xác định các nguyên tắc và thủ tục pháp lý được áp dụng trong hoạt động ngoại hối, cũng như công bố hoặc truyền tải các hướng dẫn kỹ thuật và các hướng dẫn khác cần thiết để thực hiện đúng quy chế các hoạt động tương tự.

3. Các hướng dẫn được đề cập tại Điều trên có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc truyền tải, trừ khi có quy định khác.

4. Luật này được áp dụng cho các khoản đầu tư nước ngoài vào tất cả những gì không được quy định trong Luật đặc biệt.

ĐIỀU 29 (Thu hồi) 1. Tất cả các luật trái với các quy định của Luật này, cụ thể là Luật số 9` R, ngày 2 tháng 7, sau đây sẽ bị thu hồi.

2. Tuy nhiên, trong trường hợp không bị thay thế bởi những luật khác thì các quy tắc và quy định bổ sung có hiệu lực trong tất cả các điều khoản không mâu thuẫn với Luật này đều vẫn có hiệu lực.

ĐIỀU 30. (Vướng mắc và thiếu sót) Những vướng mắc, thiếu sót nảy sinh trong việc giải thích và áp dụng Luật này đều do Quốc hội giải quyết.

ĐIỀU 31. (Hiệu lực) Luật này có hiệu lực kể từ ngày được công bố.Được Quốc hội xem xét và thông qua tại Luanda, ngày 19 tháng 2 năm 1997.Chủ tịch Quốc hội Roberto Antonio Victor Francisco de Almeida.Được ban hành và công bố vào ngày 23 tháng 4 năm 1997.Tổng thống Cộng hòaJose Eduardo dos Santos.

Bài viết liên quan