Đầu tư tại Angola

Đầu tư vào Angola đòi hỏi các nhà đầu tư cần phải nắm được các yếu tố cơ bản có trong Luật Đầu tư nước ngoài.

1.Đầu tư nước ngoài là gì?

Luật pháp Angola coi đầu tư là việc giới thiệu và sử dụng vốn, thiết bị và công nghệ trên lãnh thổ quốc gia hoặc sử dụng các nguồn vốn có thể chuyển ra nước ngoài thông qua luật ngoại hối.

2.Những hoạt động nào được coi là đầu tư nước ngoài?

Theo các điều khoản của luật, hoạt động đầu tư nước ngoài là việc thành lập và mở rộng chi nhánh, hoặc các hình thức đại diện xã hội khác của các công ty nước ngoài, hoặc các công ty mới do nhà đầu tư độc quyền sở hữu. Việc tham gia hoặc mua lại phần vốn cổ phần của các công ty, mua lại toàn bộ hoặc một phần các cơ sở thương mại và công nghiệp thông qua việc mua lại tài sản hoặc thông qua hợp đồng cho thuê là các hoạt động đầu tư nước ngoài.

Luật cũng xem xét việc mua lại bất động sản trên lãnh thổ quốc gia trong lĩnh vực này khi việc mua lại này là một phần của các dự án đầu tư nước ngoài.

3.Hình thức thực hiện

Đầu tư nước ngoài được thực hiện thông qua việc chuyển tiền từ nước ngoài, sử dụng tài khoản ngân hàng, bằng ngoại tệ, do người không cư trú lập tại Angola, nhập khẩu thiết bị, phụ kiện và vật liệu để tổng hợp các khoản tín dụng và các tài sản khác của nhà đầu tư được chuyển ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối. Việc kết hợp công nghệ cũng là một hình thức thực hiện đầu tư nước ngoài vào Angola.

4.Lĩnh vực nghiêm cấm đầu tư nước ngoài

Nghiêm cấm nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự nội bộ, hoạt động ngân hàng liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngân hàng phát hành và các lĩnh vực khác mà pháp luật coi là dự trữ tuyệt đối của Nhà nước.

5. Quyền và đảm bảo

Nhà đầu tư nước ngoài có thể chuyển cổ tức hoặc lợi nhuận được chia sau khi trừ đi các khoản phân bổ hợp pháp và thuế, số tiền thu được từ việc thanh lý các khoản đầu tư của họ, bao gồm cả lãi vốn, sau khi nộp thuế và bất kỳ khoản nợ nào và theo các điều khoản của pháp luật thì được coi là các khoản đầu tư nước ngoài.

6. Nghĩa vụ

Luật pháp buộc nhà đầu tư phải tôn trọng luật pháp của nhà nước, thúc đẩy lực lượng lao động trong nước, thiết lập quỹ và các nguồn dự trữ và trích lập các khoản dự phòng, áp dụng biểu đồ tài khoản và các quy tắc hiện hành về ổn định, tôn trọng bảo vệ môi trường, vệ sinh, bảo vệ và an toàn của người lao động và cập nhật bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp.

7. Chế độ thuế, sử dụng tín dụng và tài khoản ngân hàng

Các công ty thuộc phạm vi điều chỉnh của luật đầu tư nước ngoài phải tuân theo luật thuế của nhà nước, được hưởng các lợi ích như công ty nhà nước, có thể sử dụng tín dụng nội bộ và bên ngoài (đối tượng cấp phép và ủy quyền của Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương) và phải bắt buộc phải có tài khoản bằng tiền quốc gia và ngoại tệ tại các ngân hàng đặt tại Angola.

Bài viết liên quan